loading…

 

6,001


현재탄원수 Current Number of Petitioners Jumlah petisi saat ini Số lượng kiến nghị hiện tại

                             

여러분, 생선 좋아하시나요?

Do you like fish?

Apakah Anda menyukai ikan?

Các bạn thích ăn hải sản chứ?

참치, 오징어, 갈치, 고등어, 멸치…… 우리 식탁에 오르는 이 생선을 누가 잡았는지 혹시 아세요? 지금부터 그 이야기를 들려드릴게요.

Tuna, squid, hairtail, mackerel, anchovy… Do you know who catches all these fish on our table? Let me tell you my story.

Tuna, cumi, layur, makarel, teri…… Tahukah Anda siapa yang menangkap ikan-ikan yang tersedia di meja makan Anda? Saya akan menceritakan kisahnya.

Cá ngừ, mực, cá hố, cá thu, cá cơm … … Các bạn có biết ai đã bắt những con cá này đưa lên bàn cho chúng ta không? Bây giờ, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện này nhé.

저는 인도네시아에서 온 아리예요.

I’m Ari from Indonesia.

Saya Ari, dari Indonesia.

Tôi là Ari đến từ Indonesia.

한국 어선을 타고 먼 태평양에서 10년 동안 참치를 잡았어요. 지금은 제주도에서 갈치를 잡고 있답니다.

I’ve worked on a Korean distant water fishing vessel for ten years to fish tuna on the Pacific Ocean. Now, I catch hairtail fish on a coastal water fishing vessel in Jeju.

Saya sudah bekerja di kapal ikan Korea yang menangkap ikan tuna di Samudera Pasifik selama 10 tahun. Sekarang saya menangkap ikan layur di Jeju.

Tôi đã làm nghề đánh bắt cá ngừ trong 10 năm ở vùng biển xa Thái Bình Dương trên thuyền đánh cá của Hàn Quốc. Bây giờ thì tôi đang đánh bắt cá hố ở vùng đảo Jeju.

배에는 저처럼 외국에서 온 이주어선원들이 많아요. 원양어선에서 일하는 10명 중 8명, 연근해어선에서 일하는 10명 중 4명이 이주어선원이랍니다.

There are lots of migrant fishers from other countries like me on fishing boats. Eight out of ten on distant water fishing vessels and four out of ten on coastal water fishing vessels are migrant fishers.

Di kapal, ada banyak anak buah kapal (ABK) migran seperti saya. Ada 8 ABK migran dari 10 ABK yang bekerja di kapal ikan laut lepas dan 4 ABK migran dari 10 ABK yang bekerja di kapal ikan lepas pantai.

Ở trên tàu có rất nhiều thuyền viên di cư đến từ nước ngoài giống như tôi. Khi làm việc ở tàu đánh bắt viễn dương cứ 10 người thì có 8 người là thuyền viên di cư, khi làm việc ở tàu đánh bắt xa bờ thì cứ 10 người có 4 người là thuyền viên di cư.

배에서 일은 너무 힘들어요. 원양어선에서 일할 때에는 하루에 4시간밖에 자지 못했고 제주도에서 일하는 지금도 하루 18시간 동안 일을 해요.

Work on board is exhausting. When I worked on the distant water fishing vessel, I couldn’t sleep for more than 4 hours. Even now in Jeju I work 18 hours a day.

Bekerja di kapal sangat berat. Ketika bekerja di kapal ikan laut lepas, saya hanya bisa tidur 4 jam sehari. Sekarang saat bekerja di Jeju pun saya bekerja selama 18 jam sehari.

Làm việc trên tàu thật sự rất vất vả. Khi tôi làm việc ở tàu đánh bắt viễn dương tôi chỉ được ngủ 4 tiếng/ngày và ngay cả bây giờ, khi làm việc ở đảo Jeju tôi cũng phải làm việc 18 tiếng/ngày.

일하다 깜빡 졸까봐 믹스커피를 하루에 10잔씩이나 마시기도 해요. 한국에서는 이렇게 오래 일하는 것도 합법이래요.

Sometimes I drink 10 cups of instant coffee mix so that I don’t accidentally fall asleep at work. They say it’s legal to work this long in Korea.

Karena takut mengantuk saat bekerja, saya sering minum 10 bungkus kopi instan dalam sehari. Saya dengar, di Korea bekerja untuk waktu sepanjang itu diperbolehkan oleh hukum.

Mỗi ngày tôi đều phải uống 10 gói cà phê Maxim để không buồn ngủ khi làm việc. Đây cũng là cách hợp lý để làm việc lâu dài ở Hàn Quốc.

일도 힘들지만 한국 사람들이 차별할 때에는 너무 서러워요.

Work is hard, but it hurts even more when the Korean fishers discriminate against me.

Tidak hanya pekerjaannya yang berat, saya juga menerima perlakuan diskriminasi dari orang Korea dan saya merasa sangat sedih.

Công việc vất vả và khi bị những người Hàn Quốc phân biệt đối xử, tôi thấy rất buồn.

원양어선에서 한국 사람들은 깨끗한 생수를 마시는데, 우리는 바닷물을 담수로 바꾼 물을 마셔야 했어요. 한국 사람들은 매일 욕을 하고 심지어 때리기까지 해요.

On the distant water fishing vessel, the Koreans drank clean bottled water, but we had to drink filtered sea water. The Korean fishers curse at us every day and sometimes even hit us.

Di kapal ikan perairan dalam, orang Korea minum air kemasan yang bersih, tetapi kami harus minum air laut yang disuling menjadi air tawar. Setiap hari orang Korea memaki kami, bahkan ada yang sampai menggunakan kekerasan fisik.

Trên tàu đánh cá viễn dương, những người Hàn Quốc uống nước đóng chai sạch còn chúng tôi phải uống nước ngọt được làm từ nước biển. Những người Hàn Quốc hàng ngày đều chửi và đánh đập chúng tôi.

우리는 외국 사람이라 한국 사람보다 낮은 최저임금을 줘도 된다고 해요. 그래서 원양어선을 탔을 때 저는 월급을 50만원밖에 못 받았고, 지금도 한국 선원들보다 월급이 훨씬 적어요.

They say we can be paid a smaller minimum wage than Koreans because we’re foreigners. That’s why I got only $475 a month when I worked on the distant water fishing vessel, and even now on a coastal water fishing vessel I still get way less than the Korean fishers.

Katanya karena kami adalah orang asing, kami boleh dibayar dengan upah minimum yang lebih rendah dari orang Korea. Karena itu saat saya bekerja di kapal ikan laut lepas gaji bulanan saya hanya 500.000 won. Sampai sekarang pun, gaji saya jauh lebih rendah dibanding ABK Korea.

Chúng tôi là người nước ngoài nên chúng tôi được trả lương tối thiểu thấp hơn so với người Hàn Quốc. Vì vậy, khi đi tàu đánh bắt viễn dương, tôi chỉ nhận được duy nhất 500,000 won tiền lương và thậm chí đến bây giờ, lương của tôi thấp hơn rất nhiều so với các thuyền viên người Hàn Quốc.

그렇지만 배를 떠나는 것은 힘들어요. 한국으로 오기 위해서는 인도네시아에서 브로커에게 수백만원의 보증금을 주어야하기 때문에 그 돈을 돌려 받으려면 배에 남아 계속 일을 해야하거든요.

But I can’t leave this boat. I had to pay my broker a security deposit of several million won in Indonesia to come to Korea. I need to stay on this boat and keep working to get that money back.

Meski begitu, saya sulit untuk meninggalkan kapal. Untuk bisa bekerja di Korea, saya harus membayar uang jaminan jutaan won ke agensi perekrutan dari Indonesia, sehingga jika ingin mendapatkan uang itu kembali saya harus terus bekerja di kapal.

Nhưng thật sự rất khó để tôi có thể rời khỏi tàu. Để đến được Hàn Quốc, tôi đã phải nộp hàng triệu won tiền đặt cọc cho bên môi giới ở Indonesia nên tôi phải tiếp tục làm việc để lấy lại được số tiền đó.

게다가 여권, 외국인등록증, 통장도 모두 선장에게 빼앗겼고요.

Plus, my passport, alien registration card and bankbook were all confiscated by my captain.

Selain itu, paspor, kartu registrasi orang asing, dan buku tabungan saya diambil semua oleh kapten kapal.

Ngoài ra, hộ chiếu, thẻ người nước ngoài, sổ ngân hàng đều đã bị thuyền trưởng tịch thu.

원양어선에 탔을 때는 2년 동안 한번도 땅을 밟지도 못해 배에서 내릴 수가 없었어요. 결국 보증금, 여권 압수, 장기간의 항해로 인해 우리는 바다에 붙잡혀 있어요.

When I worked on the distant water fishing vessel, I couldn’t leave the boat because we didn’t come back to port for 2 years. In the end, we are tied at sea by our security deposit, passport confiscation, and long periods of staying at sea.

Saat bekerja di kapal ikan laut lepas, saya tidak menginjakkan kaki di darat dan tidak bisa turun dari kapal selama 2 tahun. Pada akhirnya, kami terperangkap di laut untuk bekerja di kapal dalam waktu yang lama karena paspor saya disita dan ancaman uang jaminan yang tidak diberikan kembali.

Khi tôi đi tàu đánh bắt viễn dương, trong 2 năm tôi đã không một lần được bước xuống mặt đất vì tôi không thể rời khỏi tàu. Cuối cùng vì tiền đặt cọc, bị tịch thu hộ chiếu và những chuyến đi dài ngày mà chúng tôi đã bị giữ ở trên biển.

여러분이 맛있게 드시는 생선을 잡는 제 이야기를 들어주셔서 감사해요. 이 이야기를 더 많은 사람들과 나누어주시고, 우리를 착취하고 차별하는 법과 제도를 바꿀 수 있도록 해양수산부 장관에게 편지를 보내주세요.

Thank you for listening to my story, one that is behind the seafood you enjoy. Please share this story with other people and send a letter to the Minister of Oceans and Fisheries so that we can change the law and the system to stop the exploitation and discrimination against migrant fishers.

Terima kasih telah mendengarkan kisah tentang pekerjaan saya sebagai penangkap ikan yang Anda konsumsi. Mohon bagikan cerita ini ke lebih banyak orang, serta kirimkan surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar dapat mengubah hukum dan sistem yang mengeksploitasi dan mendiskriminasi kami.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi, người đã đánh bắt những con cá ngon cho các bạn thưởng thức. Xin hãy gửi một bức thư đến Bộ trưởng Bộ Thủy sản Đại dương để chia sẻ câu chuyện này với nhiều người hơn và có thể thay đổi Luật, chế độ bóc lột và phân biệt đối xử với chúng tôi.

   
   
   
   

SNS에 공유하기

Share on social media

Bagikan ke media sosial

Chia sẻ lên SNS

WITH


경주이주노동자센터공익법센터 어필공익변호사와 함께하는 동행공익인권법재단 공감국제슬로푸드협회꽃밥에 피다네니아녹색당두레생산자회두레생협마르쉐친구들서울특별시중부여성발전센터선원이주노동자 인권네트워크성요셉노동자의 집스텔라 마리스시민환경연구소시셰퍼드 코리아외국인이주노동운동협의회이주와인권연구소페이퍼행복중심 생협화우공익재단환경운동연합환경정의재단히타

그림: 하정 | 개발: 평모 | 폰트: 서울서체

대표주관 단체: 공익법센터 어필

코로나로 인해 전화문의가 어려우니 문의사항은 이메일(jinsuh.cho@apil.or.kr) 혹은 문자(010-8325-0886)로 부탁드립니다

×